Gebruiksvoorwaarden

  1. De account voor Planmirror is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik, het is dan ook niet toegestaan de accountgegevens aan derden te verstrekken. Daaronder wordt ook begrepen dat u zorgvuldig met uw account(gegevens) omgaat, bijvoorbeeld door tijdig uit te loggen, uw accountgegevens zorgvuldig te beheren etc.
  2. Planmirror is een instrument voor instellingen in het onderwijs. Het gaat hier in eerste instantie om scholen en samenwerkingsverbanden van scholen, zoals besturen en regionale platforms. Daarnaast kan het instrument ter ondersteuning gebruikt worden door de arbeidsmarktplatforms po en vo, de PO- en de VO-raad, de onderwijsvakbonden, Centerdata en het Ministerie van OCW. Het is niet toegestaan gegevens en/of resultaten met derden buiten deze genoemde groepen te delen.
  3. Indien u gegevens deelt met de onder punt 2 genoemde groepen dient u aan te geven dat de verstrekte gegevens als vertrouwelijk behandeld moeten worden en niet verder mogen worden doorgegeven.
  4. Commercieel gebruik van de gegevens is niet toegestaan zonder toestemming van OCW en Centerdata. Hiervoor gelden additionele voorwaarden.
  5. Publicatie van gegevens digitaal en/of schriftelijk kan alleen na goedkeuring van OCW en Centerdata plaatsvinden.
  6. Centerdata en OCW houden zich het recht voor zonder opgaaf van reden een gebruikersaccount te blokkeren.
  7. Dit instrument is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht en wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Centerdata en OCW kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. Centerdata en OCW kunnen in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website.
  8. Indien bovenstaande voorwaarden worden geschonden, dan behouden Centerdata en het Ministerie van OCW het recht eventuele directe of indirecte schade te verhalen op de overtreder.

Voor meer informatie, neem contact op.