Inzicht in de arbeidsmarkt voor leraren

Planmirror biedt inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren. De op deze website getoonde cijfers zijn berekend met het arbeidsmarktramingenmodel Mirror en deels ook gepubliceerd in een rapport. Planmirror biedt meer detailinformatie dan in het rapport beschikbaar is. Tevens geeft Planmirror schoolbesturen na inloggen de mogelijkheid ramingen specifiek voor het bestuur te bekijken en ook scenario’s door te laten rekenen.

Planmirror geeft inzicht in de volgende arbeidsmarktvariabelen voor leraren: de leeftijdsverdeling in 2021 en de verwachte werkgelegenheid, vervangingsvraag, instroom en onvervulde werkgelegenheid tussen 2022 en 2027 . Deze termen zijn hieronder nader toegelicht. Als voorbeeld worden hieronder de landelijke gegevens voor het voortgezet onderwijs getoond. Op Planmirror kunt u dieper inzoomen op deze gegevens.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van de werkende leraren in 2021 in fte. Hiernaast is onder andere te zien dat er relatief veel personen in het voortgezet onderwijs werken rond de leeftijden 31 en 61.

Werkgelegenheid

Dit geeft de mate van vraag naar leraren aan. De werkgelegenheid wordt vooral bepaald door het aantal leerlingen. De werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs neemt op termijn naar verwachting licht af.

Vervangingsvraag

Dit is vraag naar leraren die optreedt omdat personen uit de sector stromen (pensioen of anderszins), minder gaan werken, of een andere functie binnen de sector gaan bekleden. In het algemeen is de uitstroom uit de sector veruit de grootste component van de vervangingsvraag. De vervangingsvraag is de komende tijd naar verwachting redelijk constant.

Instroom

Het aantal fte dat jaarlijks in het onderwijs gaat werken. De verwachting is dat de instroom na 2023 licht afneemt.

Onvervulde werkgelegenheid

Het deel van de werkgelegenheid dat na instroom niet vervuld is. Omdat er geen landelijke registratie is van tekorten in het voortgezet onderwijs, is een benadering van het starttekort in 2021 gemaakt, door onbevoegd gegeven lessen als tekort te rekenen. Te zien is dat de onvervulde werkgelegenheid naar verwachting oploopt tot 2025, om daarna redelijk constant te blijven rond 2.500 fte.