Disclaimer


Planmirror is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. CentERdata is niet aansprakelijk voor enig direct of indirect gevolg dat zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ook kunnen geen aanspraken worden gemaakt op basis van de inhoud van deze website.

De data die ten grondslag liggen aan de prognoses worden regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Het eigendomsrecht en de verantwoordelijkheid van de brondata blijft voorbehouden aan het ministerie van OCW.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de werking van het model en de vormgeving van deze website komen toe aan CentERdata en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Voor meer informatie, neem contact op met .